2015. május 18., hétfő

Kerületi mezei futóverseny

Április 16-án a Vérmezőn kerületi mezei futóversenyen voltunk. 

A lányoknak 2000 métert, a fiúknak 3000 métert kellett futni. A pálya nehéz volt, mert a homokos, sóderes talaj nagy port kavart, amivel mindenkinek nehéz volt megküzdenie. Ezen kívül az emelkedőkkel is meggyűlt a bajunk. 

Ennek ellenére nagyon jó eredmények születtek, Szakács Márknak (12. e) sikerült megnyernie a versenyt! :) Morvai Zsoltnak (12.e) pedig nyolcadikként befutnia a célba. A lányok is kitartóak és gyorsak voltak, a legjobb helyezést Kósa Dalma (9. bkny) érte el, aki hatodikként ért célba. De a többiek is szuperek voltak, büszke lehet Deli Dóri (10. e), Hieber Viktória (10.e), Földházy Szonja (10.e) és Pintér Petra (9.b) is! Jövőre is ott a helyünk! :)

2015. április 15., szerda

Hunfalvy130 - röplabda bajnokság

A Hunfalvy 130 éves jubileumára a testnevelési munkaközösség meghirdette a Hunfalvy röplabda bajnokságot, amelyen 19 csapat indult, hogy megszerezze a „Hunfalvy 2015 röplabda bajnokcsapata” címet. A mérkőzéseken egy csapatban 4 lány mellett 2 fiú is tartózkodhatott a pályán. A bajnokság több, mint egy hónapig tartott, a meccseket Bérczesné Takács Angéla tanárnő vezette.

A csapatok évfolyamonként játszották a selejtezőket, így évfolyam győzteseket is hirdethettünk. Az alsósok és a felsősök elődöntőjéből a döntőbe jutott a 11.b és a 9.e csapata. A nagyon szoros és színvonalas mérkőzést, izgalmas csatában a 11.b csapata nyerte.

A Hunfalvy 2015 röplabda bajnoka a 11.b csapata lett. 

A csapat tagjai: 
Csereklye Anna, Schmaus Dóra, Gyula Dalma, Pálházy Fanni, Fehér Dorottya, Garas Ábel, Sebestyén Benedek, Csornay BenedekGRATULÁLUNK A GYŐZTESEKNEK!!!!!


2015. március 23., hétfő

Nagy utazás – jubileumi szakmai verseny


Iskolánk fennállásának 130. évfordulója alkalmából a szakmai munkaközösség versenyt hirdetett Nagy utazás, akkor és most – 130 éven át címmel a budapesti közgazdasági szakközépiskolák számára. 

Versenyünkön minden 9-12. évfolyamon tanuló diák 4 fős csapatokban vehetett részt. Egy iskolából több csapat jelentkezését is elfogadtuk.

A verseny menete a következőképpen alakult: 

1. forduló: 18 tesztkérdés, melynek megválaszolása egyben a csapatok regisztrációját is jelentette (2014. október)

2. forduló: kreatív feladat (2014. november-december)

3. forduló: döntő - a 8 legmagasabb pontszámot elért csapat részvételével iskolánkban (2015. március 13.)

A verseny három fordulója során, színes, változatos feladatokkal tekintettük át az elmúlt 130 év gazdasági fejlődését. A résztvevőknek közgazdasági, marketing, történelmi és informatikai ismereteikre volt szükségük, de nagy szerepet kapott a kreativitás is.

Az első fordulón 8 budapesti iskola regisztrált, 38 csapattal. A második forduló megoldását 14 csapattól kaptuk meg, közülük került ki a 8 finalista. 


A döntő zsűrijének tagjai:

Dedinszkyné Szilágyi Erzsébet, iskolánk korábbi igazgatóhelyettese

Pongor-Juhász Attila, a Pongor Publishing cégvezetője

Trautmann Szilvia, igazgatóhelyettes


A döntőbe jutott csapatok (ABC sorrendben): 

Árnyvadászok, Szent István Közgazdasági Szakközépiskola

Berze Borzok, Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

KMSZKI, Károlyi Mihály SZKI

McCarthy angyalai, Harsányi János SZKI

Mindegy, II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola

PénzFaLók, II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola

Törley, Hunfalvy János SZKI

4P, II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági SzakközépiskolaA finálé első felében a csapatok bemutattak egy-egy általuk választott, iskolánkkal közel egyidős céget, a vállalat termékkínálatának fejlődését azok reklámjain keresztül, és egy reklám-kompozíciót arról, hogy milyennek képzelnek el húsz év múlva egy terméket. Ezután keresztrejtvény, iskolánk hírességeinek puzzle kép kirakása, felismerése következett.

Rövid szünet után, a második részben az elmúlt 130 év eseményeit kellett a hozzájuk tartozó évszámokkal összepárosítani; szlogenek alapján cégneveket és azok tevékenységét kitalálni; gazdasági totót kitölteni. A végső összecsapás activity-vel zárult, gazdasági fogalmakat, iskolai eseményeket mutogattak el a versenyzők. 

Végeredmény

1. Pénzfalók 

2-3. Árnyvadászok és McCarthy angyalai 

Iskolánk Törley csapata szerezte a legtöbb pontot, a zsűri különdíjjal jutalmazta őket.

A végig jó hangulatú döntő nyertes és helyezett csapatai a Csillebérci Élményparkba kaptak belépőt, minden versenyző értékes könyvjutalomban részesült, a felkészítő tanárok munkáját ajándékcsomaggal köszöntük meg. 


Szakmai munkaközösség

Hunfalvy napi koszorúzás

BARANYAI ANITA TANÁRNŐ ÜNNEPI BESZÉDE
2015. március 10-én


Kedves hunfalvys diákok és kollégák!

Iskolánk névadójáról, Hunfalvy Jánosról hagyományaink szerint minden évben márciusban, ezen a napon emlékezünk meg. Hunfalvy János a 19. század elején született Nagyszalókon. Élete 68 évében rendkívül termékeny és sikeres szakmai pályát járt be, számos publikációjával gazdagította a kor ismereteit mind történelmi, mind földrajzi, mind pedig statisztikai témákban. Elismert tanár, tudós, közéleti személyiség volt, a könyvekben csak polihisztorként emlegetik. Minden körben vezérférfiúnak tartották, talán ennek köszönhető az is, hogy a főváros már életében Hunfalvy-utczának keresztelte el azt az utcát, ahol lakóháza állt. Szakmai érdeklődése nagy ívet futott be, ahogyan írják: „Hunfalvy a történelemtől a statisztikán át jutott el a földrajzhoz”. 

Pályája kezdetén, 1846-ban statisztika és történelem tanárként dolgozott a késmárki líceumban. Az 1848-as szabadságharcban való részvétele miatt azonban megfosztották állásától, és börtönbe zárták. Szabadulása után Pestre költözött, ahol szakmai hírnevet szerzett magának. 

Földrajztudósi pályájának csúcsaként az 1872-ben megalakult Magyar Földrajzi Társaság elnöke lett. Kimerítően foglalkozott az éghajlat, az erdők és a vízszabályozások témakörével. A földrajztudomány számára gyakorlati igények szülte célokat jelölt meg, s nagy figyelmet fordított a természeti folyamatokba való emberi beavatkozások lehetséges következményeinek a felmérésére is. Szakmai munkájának színvonala és megbízható adatai révén művei ma is forrásértékűek. 

Hunfalvy János statisztikusként is elismert szaktekintély volt. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának tagjává választották. Mint statisztikus kiemelten fontosnak tartotta az alapos és részletekbe menő adatelemzést, illetve az összehasonlító statisztikai módszereket. Felismerte a statisztika oktatásának hazai hiányosságát, így részt vállalt egy statisztikai tanfolyam szervezésében, melyen tanárként is aktív szerepet töltött be. 

Hunfalvy János a magyar statisztikát nemcsak belföldön, de külföldön is eredményesen képviselte. Több alkalommal is részt vett a nemzetközi Statisztikai Kongresszuson. Tudományos eredményeinek nemzetközi szintű elismerését szintén nagyhírű statisztikusunk, Keleti Károly a következőképpen fogalmazta meg: „Már Hágában is kitüntetés tárgya volt Hunfalvy. …Mondhatom, hogy az ő dicsfénye sugaraiban melengettem magam is, és hogy a külföld tudósai oly rokonszenvvel jöttek 1876-ban Magyarországra (...) abban elismert tekintélyű nevének nem kis része volt.” 

Hunfalvy a statisztika több vizsgálódási területére vonatkozóan is javaslatokat fogalmazott meg:

· A népszámlálásra készülődve 1867-ben jelent meg a Néhány észrevétel a népszámlálásról című tanulmánya, amelyben a korábbi évek tapasztalatait összegezve javaslatot tett pl. a népszámlálásnál alkalmazandó elvekre, az összeírandó népesség kategóriáira.


Az iparstatisztikában is változtatásokat javasolt, melyet a következőképpen foglalt össze: „Javaslatunk szerint t. i. az iparstatistikai felvételek a szorosabb értelemben vett müipari foglalkozásokon kívül a szállítási, biztosítási, hitelügyi, kereskedelmi, szállásolási, étkezési és mulattatási üzletekre is kiterjednének. Az ekkép nyert adatok alapján kidolgozandó iparstatistika tehát két részre szakadna; az első rész a tágabb értelemben vett termelőipart, a második rész pedig a szintén tágabb értelemben vett forgalmi ipart tárgyalná.” 

A bányászati statisztikával kapcsolatban is voltak észrevételei, melyekről a következőket írta: „Midőn nálunk a bányászati statistika rendesen szélesebb körű, mint voltaképp lennie kellene, másfelől a bányászkodásnak csak némely főágait, az érczek, ásatag szén, konyhasó s néhány más ásvány termelését karolja fel, azokat pedig, melyek a bányaregálénak tárgyát nem teszik, tehát a faragó- és építőköveket, a cseréptégla- és üveggyártáshoz megkivántató ásványokat stb. mellőzi. Még azt sem tudjuk, hány bányában fejtenek nálunk márvány s egyéb faragó- és építőköveket, s mekkora az efféle kövek évi termelése és pénzértéke. Bányászati statistikánk ezen hiányain csak úgy lehet majd segíteni, ha a rendszeresen megindítandó adatgyűjtés a termelés minden ágaira kiterjesztetendik. További hiányossága, hogy némely mozzanatról egészen hallgat. Így pl. sehol sem találunk feleletet azon kérdésekre: Mekkora a bányamivelésben befektetett álló és üzleti tőke? Mekkora az ország egyes vidékein s egészben véve a bányamivelésből származó összes és tiszta jövedelem? A munkások keresete is csak ritkán és hiányosan van kimutatva.” 

Ezen változtatási javaslatai nagy lendületet adtak a hazánkban végzett statisztikai tevékenység fejlődésének. 


Kedves Hunfalvysok!

Ha megemlékezünk valakiről, azt azért is tesszük, hogy okuljunk példájából, tanuljunk cselekedeteiből, gondolataiból. Ha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mit is tanulhatunk mi most, a 21. században Hunfalvy Jánostól, egy közel két évszázaddal ezelőtt született polihisztortól, nemzetközi hírű statisztikustól, szabadságharcostól, akkor a következőket emelhetjük ki: 

· legyünk nyitottak az újra, sőt legyünk mi magunk is újítók, ne féljünk új gondolatokat felvetni, új ötletekkel előállni, 

· törekedjünk tudásunk szüntelen gyarapítására, tegyük lételemünkké a folyamatos tanulást, alakítsuk ki magunkban ismereteink megújításának képességét, igényét, 

· törekedjünk a körülöttünk lévő világ megismerésére és megértésére, az összefüggések vizsgálatára, adjunk nagyobb teret a logikus gondolkodásnak, a következtetéseknek

· és végezetül: végezzük munkánkat kellő alapossággal, körültekintéssel, alkossunk előremutató, mások számára is hasznos, gondolatindító dolgokat.


Ha ezeket megtanuljuk Hunfalvy Jánostól, máris sokat tettünk megálmodott jövőnk alakulásáért!
2015. március 17., kedd

Hunfalvysok Székelyudvarhelyen


Mikor megtudtuk, hogy van lehetőség arra, hogy Erdélybe menjünk, rögtön jelentkeztünk a programra és izgatottan vártuk a fejleményeket, főleg az, aki még nem járt Erdélyben ezelőtt. Tudtuk, hogy izgalmas út van előttünk, mert lehetőség nyílt arra, hogy egy ország kultúráját és különböző szokásait megismerjük. 
Mikor mondták a tanárok, hogy éjszakai utazás lesz, és kb. 10 órás, kicsit megijedtünk. De aztán rájöttünk, hogy nem olyan rossz ez az éjszakai utazás, mert bár nem láttunk semmit, de – ha nem is a saját ágyunkban – aludni tudtunk. Péntek kora reggel érkeztünk. Már ott vártak minket a buszállomáson a fogadó diákjaink és családjaik. Végig nagyon kedvesek voltak. A pénteki program nem volt feszes. Délelőtt kipihenhettük a hosszú utat. A diákjaink vagy külön programot szerveztek nekünk, vagy hagytak aludni. Délután közös program volt. Udvarhelyen sétáltunk és megnéztük a nevezetességeket.
Jártunk múzeumban, ahol régészeti tárgyakat tekinthettünk meg, azon belül eddig föld alatt lévő templomok épületrészeit. A múzeum másik részén egy vadászati kiállításon sétálhattunk végig, ami két részből állt. Az első része egy itthon is honos állatokról (pl. vaddisznó, róka, szarvas, görény) szólt, míg a második Afrikában élő vadakról (pl. gepárd, zebra). A kiállítás mindkét részén kitömött állatok voltak. Ezután sétáltunk Udvarhelyen, felmentünk a várba, majd szabadon engedtek minket, és mindenki mehetett, amerre látott, természetesen a diákjával. 
Szombat reggel az iskola előtt gyülekeztünk, majd buszra szálltunk, és elutaztunk a környező településekre. Láttuk Tamás Áron sírját Farkaslakán és megtudtuk, hogy az ottani oszlop mit is jelképez. Ezek után ellátogattunk a parajdi sóbányába. Kaptunk egy rövid beszámolót a bányáról, majd adtak nekünk másfél órát, hogy kijátsszuk magunkat. A bányában volt egy kisebb kalandpark, ami bár kicsi volt, de magas. A csoportból többen is vállalkoztak a ’bátor’ feladatra, hogy a bánya mennyezetén mászkáljanak, fa rudakon vagy akár csak egy kötélen. Miután mindenki kiugrálta vagy esetleg kipihente magát, továbbálltunk és folytattuk utunkat. Mielőtt a buszhoz visszatértünk volna, felpakoltunk többnyire sóból álló szuvenírekkel, majd következő célpontunk Szováta, pontosabban a Medve-tó volt. A vezető tanár elmesélte nekünk a tó legendáját, amit nagyon érdekesnek találtunk. Miközben sétáltunk a tóhoz, láttunk egy nagyon nagy és híres villát. A villa kalandos történetével szintén gyarapodott a tudásunk. Hazafele még megálltunk Korondon, ahol szintén felpakolhattunk szuvenírekkel és elkölthettük minden pénzünket. Mikor visszaérkeztünk az iskolához, szétszóródtunk, mivel szabadprogramunk volt. Volt, aki hazament és a diákjának a családjával csinált programot, volt, aki bent maradt még Udvarhelyen és mászkált.
Vasárnap reggel nagy örömünkre nem kellett olyan korán kelni. Először csoportosan emlékeztünk meg a Vasszékely-szobránál 48’ erdélyi hőseiről, diáktársunk egy ünnephez illő verset szavalt, megkoszorúztuk az emlékművet, majd az egyik tanár úr ismertette számunkra részletesen 89’ fekete márciusának eseményeit. Volt egy szabad óránk, majd elmentünk a helyi múzeumba, ahol a március 15-höz kapcsolódó új kiállítás megnyitóján vettünk részt. Sok értékes tárgyat tekinthettünk meg, mint pl. Petőfi Sándor poharát. Láttuk az akkor harcban használt fegyvereket, viseleteket. Megtekinthettük az akkori forintokat és Bem József személyes tárgyait is. A 13 aradi vértanú arcképe szintén ki volt függesztve a falra. A megemlékezés érdekes volt, végig fenn tudta tartani a figyelmünket. Beszédeket hangzottak el, és hallhattuk egy ottani diáklány előadásában a Nemzeti dalt gitárkísérettel. Fél 6-ig szabad programunk volt, illetve itt volt az idő a búcsúzkodásra és a pakolásra, ugyanis 18 órakor indult vissza a buszunk. A délutáni szabadprogram már leginkább a fogadó családokkal telt. Mikor kivittek minket a buszállomásra 6 előtt pár perccel vettünk még egy gyors könnyes búcsút és felszálltunk a buszra, ami kis idő múlva el is indult és végleg búcsút inthettünk ennek a pár szép napnak, mikre boldogan emlékezünk vissza. A visszaút hosszú volt és fárasztó, de azonkívül, hogy egy kisebb dugóba keveredtünk nem volt semmi probléma. Kisebb késéssel kb. fél 5-re érkeztünk meg a Népligetre, ahol már szüleink vártak minket. 
A beszámoló végén még be szeretnénk számolni személyes élményeinkről és tapasztalatainkról. 
Mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez az utazás nagyon hasznos volt mivel, mint már korábban is említettük, új szokásokat és kultúrát ismerhettünk meg.
Na meg persze új embereket. A fogadó családok nagyon kedvesek és nyíltak voltak velünk. Bár csak pár napig voltunk, többé-kevésbé megfigyelhettük étkezési szokásaikat is. Például furcsálltuk, hogy mindenhez kenyeret esznek, még a húsleveshez is! Viszont nem fűszereznek annyira, mint mi, és nagyon finom sütiket sütnek. Végül is ételben nem szenvedtünk hiányt, sőt egyes családok úgy gondolták, hogy nem eszünk eleget.
Volt olyan család, ahol többféle állat is lakott, pl. ló, disznó, borjú. Volt, akinek megmutatták – videón – hogy milyen is egy disznóvágás.
Tudni kell, hogy Udvarhelyen nincs autóbusz, így sokak stoppal mentek haza, ami számukra elég szokatlan és félelmetes volt.
A szabadprogramok a diákokkal és családjaikkal nagyon érdekesek voltak. Volt, akit elvittek külön Orbán Balázs sírjához. Volt, akivel borvizet, azaz magas vas tartalmú vizet itattak, amiről végül kiderült, hogy az ottaniak nagyon szeretik, és viszik haza, mintha arany lenne. Nem azért mert ritka, hanem mert, gyógyító hatása van.
Mindent összefoglalva nagyon jól éreztük magunkat, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk és sok mindent tanultunk. 
Reméljük, hogy jövőre is lesz erre lehetőség, mert már vágyunk vissza. 
Mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy ha van lehetőség hasonló programra, akkor csapjon le rá, mert rengeteg új élményre és tapasztalatra tehet szert.

2015. március 11., szerda

Atlétika

III. Balogh Tamás Emlékverseny

Iskolánk két csapata Geiger Kinga tanárnő vezetésével a III. Balogh Tamás Emlékverseny Középiskolás Fedettpályás Atlétikai Csapatbajnokságán vett rész. A fiúk csapata:1.Csendes Gerold 13.e 2.Sőrés Dávid 13.e 3. Szabó Balázs 12.a 4.Galambos Endre 13.a. A lányok csapata: 1.Tömöri Lotti 12.b 2.Tóth Alexandra 12.b 3. Földi Nóra 11.a 4. Tóth Teodóra 10.e.

A verseny helyszíne a Syma csarnok volt, a versenyzők pedig a budepesti középiskolák V-VI. korcsoportos tanulói. A mi csapataink súlylökés versenyszámban indultak. Az I-III. helyezett csapatok tagjai versenyszámonként érem-az I-VIII. helyezett csapatok oklevéldíjazásban részesültek.
A versenyen a tavalyi évhez képest sokkal többen vettek részt, így a fiú súlylökésben 30 csapat, míg a lányoknál 24 csapat is indult.
A Hunfalvysok szépen teljesítettek az igazolt atléták mezőnyében. A lányok a  VIII. helyet szerezték meg, így oklevelet kaptak, a fiúk pedig a középmezőnyben végeztek.


Büszkék lehetünk tanulóinkra!!!

Kosárlabda: győzelmek


Győzelmek a kerületi kosárbajnokságokban a Szent Gellért Gimnázium ellen mindkét korcsoportban Pankotai tanárnő illetve Bódi tanár úr vezetésével:
64-14 és 62-11! 

Gratulálunk!